Međunarodni odgovor

Kao rezultat rastuće zabrinutosti država iz svih regiona svijeta o hitnoj potrebi preduzimanja efikasnih mjera za zaštitu ozonskog omotača u cilju ravnomjernog kontrolisanja ukupne svjetske emisije supstanci koje ga oštećuju, 22 marta 1985. godine usvojena je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. »

Implementacija Montrealskog Protokola u Crnoj Gori

Crna Gora je 28. juna 2006. godine, kao nezavisna država, postala 192. članica Ujedinjenih nacija (UN), čime su stvoreni uslovi za ratifikaciju svih konvencija deponovanih kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Putem sukcesije, 23. oktobra 2006. godine Crna Gora je ratifikovala Bečku konvenciju, Montrealski protokol i Amandmane na Montrealski protokol. »